ninety-nine problems

lasher

nova

adlad

ditto

whitewolf

sonn3t

zed

doza

dash